Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
To nie liście i nie listki, nie listeczki jeszcze nawet - to obłoczek przeźroczysty, pozłociście zielonawy. Jeśli jest gdzieś leśne niebo, on z leśnego nieba spłynął, śród ogrodu zdziwionego tuż nad ziemią się zatrzymał. Ale żeby mógł zzielenieć, z brzozą się prawdziwą zmierzyć, ściemnieć, smugę traw ocienić - nie, nie mogę w to uwierzyć. - Julian Tuwim.
W okrągłych błotnych miskach z obcasów i kopyt lśnią turkusy niebieskie i chmur heliotropy. Kałuża płynie z wiatrem - tu mleczna, tam ruda, wiosna rynny wyżyma lubując się w brudach ... Serce ordynarnieje i godzi się z błotem, skoro w nim słońce usta zanurzyło złote ... - Maria Pawlikowska - Jasnorzewska.
W ciemniejących pieczarach marzyłem długo o Twoich drzewach i błękitnych niebach, o Twoim zapachu i ptaków śpiewie. Teraz leżysz odsłonięta w lśniącym splendorze, kąpana w słońcu, jak jakieś cudo, przede mną. Poznajesz mnie znowu kusisz mnie delikatnie oto drżą me kończyny wobec Twej błogosławionej obecności. - Hermann Hesse.
Marzec. Wracamy z parku. Wreszcie przeszła zima. Spod stopniałego śniegu wyjrzały murawy. Drzewa nagie, lecz pierwsze kiełkują już trawy, choć na stawie zielony, cienki lód się trzyma. Z upojonymi wiosną wracamy oczyma, krokiem lekkim, jak podczas tanecznej zabawy, ulicą po słonecznej stronie idziem prawej, za sobą ciepło słońca czujemy plecyma. - Leopold Staff.
Święty Kaźmierz - powracają czajki; Święty Wojciech - bociany klekocą, słońce grzeje, rowy w mlecz się złocą, brzmią skowronki, rychłe, polne grajki. Po murawach dzieci, strzępem krajki Podkasane, w pasy się szamocą; Na przyzbicach baby w głos chichocą - "Eh! kumolu! bajki, żywe bajki!" Wiosna!... Wiosna wszędy życie budzi! Jej błękity, słoneczne uśmiechy I pod chłopskie wciskają się strzechy. I tu raźniej biją serca ludzi, choć się troski za troskami tulą do tych piersi pod zgrzebną koszulą. - Jan Kasprowicz.

Wiosna

djWiosna − jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego.

Godło Polski
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Rembowie

Get Adobe Flash player
Deklaracja dostepności
 
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie.
 
Data publikacji strony internetowej: 1.09.2015 r.  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1.02.2021 r.
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 
- niektóre dokumenty zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać możliwości czytania tekstu przez programy czytające,
- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
- część plików (format PDF) nie jest dostępnych cyfrowo

Powody wyłączenia:
 
- filmy są zapisem różnych uroczystości i nie przedstawiają istotnych informacji – nie wymagają opisu tekstowego
- niektóre dokumenty, fotografie, obrazy, pliki PDF i filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Aktualnie trwają prace nad ułatwieniami zwiększającymi dostępność cyfrową strony internetowej Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie. Dostępna jest już wtyczka umiejscowiona w lewej-górnej części strony (ikona „niepełnosprawny”). Umożliwia ona zwiększanie kontrastu na różne sposoby oraz powiększanie tekstu i uwidocznienie odnośników za pomocą podkreślenia.
 
Oświadczenie sporządzono dnia: 1.03.2021 r.
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Skróty klawiaturowe
 
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki (np. zwiększające ( CTRL +) i zmniejszające (CTRL -) widok strony).
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 
W celu otrzymania informacji lub przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Piotr Koźmin, (adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 35 35 114. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
 
Budynek Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie znajduje się w Rembowie pod numerem 52
Do budynku szkoły i internatu prowadzą zadaszone, dobrze oznaczone i oświetlone schody (od strony parkingu). Schody posiadają podjazd dla wózków inwalidzkich. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Na terenie szkoły są miejsca parkingowe, ale brak jest oznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
W budynku na parterze znajduje się szeroki korytarz. Budynek posiada windę dla osób niepełnosprawnych.
Pomieszczenia i toalety nie są dostępne dla osób na wózkach.
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi oraz pracownicy sekretariatu ośrodka.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 
Osobą kontaktową jest Pan Piotr Koźmin, (adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 35 35 114.

 

Koła zainteresowań

Akademia Czerniaka

Gazetka Ośrodkowa