Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
To nie liście i nie listki, nie listeczki jeszcze nawet - to obłoczek przeźroczysty, pozłociście zielonawy. Jeśli jest gdzieś leśne niebo, on z leśnego nieba spłynął, śród ogrodu zdziwionego tuż nad ziemią się zatrzymał. Ale żeby mógł zzielenieć, z brzozą się prawdziwą zmierzyć, ściemnieć, smugę traw ocienić - nie, nie mogę w to uwierzyć. - Julian Tuwim.
W okrągłych błotnych miskach z obcasów i kopyt lśnią turkusy niebieskie i chmur heliotropy. Kałuża płynie z wiatrem - tu mleczna, tam ruda, wiosna rynny wyżyma lubując się w brudach ... Serce ordynarnieje i godzi się z błotem, skoro w nim słońce usta zanurzyło złote ... - Maria Pawlikowska - Jasnorzewska.
W ciemniejących pieczarach marzyłem długo o Twoich drzewach i błękitnych niebach, o Twoim zapachu i ptaków śpiewie. Teraz leżysz odsłonięta w lśniącym splendorze, kąpana w słońcu, jak jakieś cudo, przede mną. Poznajesz mnie znowu kusisz mnie delikatnie oto drżą me kończyny wobec Twej błogosławionej obecności. - Hermann Hesse.
Marzec. Wracamy z parku. Wreszcie przeszła zima. Spod stopniałego śniegu wyjrzały murawy. Drzewa nagie, lecz pierwsze kiełkują już trawy, choć na stawie zielony, cienki lód się trzyma. Z upojonymi wiosną wracamy oczyma, krokiem lekkim, jak podczas tanecznej zabawy, ulicą po słonecznej stronie idziem prawej, za sobą ciepło słońca czujemy plecyma. - Leopold Staff.
Święty Kaźmierz - powracają czajki; Święty Wojciech - bociany klekocą, słońce grzeje, rowy w mlecz się złocą, brzmią skowronki, rychłe, polne grajki. Po murawach dzieci, strzępem krajki Podkasane, w pasy się szamocą; Na przyzbicach baby w głos chichocą - "Eh! kumolu! bajki, żywe bajki!" Wiosna!... Wiosna wszędy życie budzi! Jej błękity, słoneczne uśmiechy I pod chłopskie wciskają się strzechy. I tu raźniej biją serca ludzi, choć się troski za troskami tulą do tych piersi pod zgrzebną koszulą. - Jan Kasprowicz.

Wiosna

djWiosna − jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego.

Godło Polski
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Rembowie

Get Adobe Flash player

W tej zakładce znajduje się zbiór informacji dla rodziców, opiekunów prawnych i faktycznych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 

Ograniczenia wynikające w związku z epidemią COVID-19
W związku z wprowadzonymi ograniczeniami wstrzymane są wszelkie odwiedziny naszych wychowanków.

Przyjęcie nieletniego do Ośrodka
Nieletni powinien przywieźć ze sobą ubrania odpowiednie do pory roku, środki higieny osobistej, środki czystości, zeszyty i przybory szkolne. Przed przyjazdem powinien skontaktować się z Ośrodkiem w celu poinformowania o terminie przybycia.
Do Ośrodka nie wolno przywozić żadnych używek, ostrych przedmiotów, urządzeń elektrycznych i elektronicznych (np. MP3 lub telefon komórkowy), rzeczy wartościowych (np. ozdób dłoni, szyi itp.), kolczyków oraz niebezpiecznych środków i narzędzi. Rzeczy zabronione przywiezione do Ośrodka oddawane są opiekunom lub umieszczane w depozycie. W sytuacjach budzących wątpliwość, co do pochodzenia danego przedmiotu lub stwarzającego zagrożenie, wzywane są odpowiednie służby.
Każdemu nieletniemu przydzielany jest wychowawca prowadzący, który opiekuje się nieletnim podczas pobytu w Ośrodku.
Po przyjęciu z nieletnim przeprowadzany jest wywiad i rozmowa wstępna z wychowawcą prowadzącym oraz dyrekcją Ośrodka.


Koszty pobytu w Ośrodku, pokrywanie kosztów uszkodzeń mienia
Rodzice, opiekunowie prawni oraz Placówki Opiekuńczo Wychowawcze (POW) zobowiązani są do pokrywania kosztów wyżywienia, leków, środków higieny osobistej i czystości, przyborów szkolnych i odzieży oraz zniszczeń (uszkodzeń) mienia dokonanych przez podopiecznego.
Ośrodek pokrywa koszty zakwaterowania, udziału w zajęciach i wycieczkach oraz inne koszty związane z działalnością.
Istnieje możliwość dofinansowania kosztów utrzymania przez właściwy dla miejsca zamieszkania podopiecznego PCPR, MOPS lub GOPS.
Rodzice lub opiekunowie prawni mogą również starać się o zwolnienie w części lub całości z kosztów wyżywienia składając stosowne podanie do Dyrektora.


Depozyt pozostawiony w Ośrodku
Po skreśleniu nieletniego z listy wychowanków Ośrodka pozostawiony depozyt (ubrania, rzeczy wartościowe i inne) jest utylizowany po 30 dniach od dnia poinformowania właściciela o pozostawionych rzeczach. Szczegóły zawarte są w Regulaminie Wewnętrznym Ośrodka.


Kontakt z bliskimi i znajomymi
Oprócz odwiedzin naszym wychowankom umożliwiamy kontakt telefoniczny, listowy lub przez internet na koszt Ośrodka. Każda grupa wychowawcza wyposażona jest w telefon oraz komputer z dostępem do sieci internet. Kontakt z osobami spoza rodziny może zostać ograniczony na wiosek rodzica lub opiekuna prawnego oraz przez Ośrodek w sytuacjach tego wymagających (np. izolacja od środowiska lokalnego). Kontakt z bliskimi i znajomymi może również zostać ograniczony przez właściwy Sąd Rodzinny.


Urlopowanie nieletnich, procedura urlopowania
Wyjazd na przepustkę zgodnie z organizacją roku szkolnego odbywa się wg następującej procedury:
1. Wniosek rodzica (opiekuna prawnego) lub POW do Dyrektora Ośrodka o chęci lub możliwości zabrania nieletniego na przepustkę.
2. Następnie Dyrektor Ośrodka występuje do właściwego Sądu Rodzinnego o zgodę na urlopowanie. Najczęściej z przygotowaną opinią o funkcjonowaniu nieletniego w Ośrodku.
3. Po otrzymaniu decyzji właściwego Sądu Rodzinnego Dyrektor może (nie musi) wydać stosowną przepustkę.
O urlopowanie na przepustkę okolicznościową rodzic (opiekun prawny) lub POW wnioskuje do właściwego Sądu Rodzinnego i Dyrektora Ośrodka. Następnie Dyrektor Ośrodka na podstawie pozytywnej decyzji Sądu może (nie musi) wydać stosowną przepustkę. Zgoda Sądu Rodzinnego na urlopowanie nie jest jednoznaczna z otrzymaniem przepustki.
Ostateczną decyzję o udzieleniu przepustki podejmuje Dyrektor Ośrodka. Szczegóły znajdują się w Regulaminie Wewnętrznym w części dotyczącej oceniania zachowania nieletnich oraz obowiązków i przywilejów.


Odwiedziny
Rodzina oraz znajomi w towarzystwie rodziny mogą odwiedzać wychowanków w Ośrodku. Wszyscy odwiedzający muszą posiadać dokument tożsamości. Odwiedziny należy uzgodnić i zgłosić do wychowawcy danej grupy najpóźniej na 3 dni przed terminem odwiedzin. Odwiedziny mogą odbywać się w budynku Ośrodka lub poza nim. Każdorazowo miejsce odwiedzin wyznacza Dyrektor Ośrodka na podstawie zgłoszenia odwiedzającego oraz sytuacji wychowawczej nieletniego. Odwiedziny z wyjściem poza Ośrodek odbywają się na podstawie przepustki wydanej przez Dyrektora dla nieletnich z minimum oceną dobrą z zachowania w dniu przepustki i na czas do 4 godzin. Podczas odwiedzin można przekazywać paczki i środki pieniężne, które należy zgłosić wychowawcy.


Paczki, listy i środki finansowe
Paczki do nieletnich nie mogą zawierać rzeczy niedozwolonych, o szczególnej zawartości należy poinformować Ośrodek. Paczka przekazywana jest wychowankowi w obecności wychowawcy.
Korespondencja listowna prywatna wysyłana jest na koszt Ośrodka tylko jako listy zwykłe. W listach nie wysyłamy i nie przyjmujemy środków pieniężnych.
Środki pieniężne można przekazywać wychowankom na specjalne konto bankowe Ośrodka: 79 1560 0013 2108 6186 7000 0004 lub przekazem pocztowym.


Wyjazd nieletniego z Ośrodka
Wyjazd nieletniego z Ośrodka nie może się odbyć wcześniej, niż jest to zapisane na przepustce (po zakończonych zajęciach lekcyjnych). Ustalenie innych terminów wyjazdów musi być szczególnie uzasadnione.
Nieletni wyjeżdża z Ośrodka pod opieką rodzica lub osoby upoważnionej. Przy wyjeździe nieletni zabiera cały depozyt ubrań i rzeczy wartościowych oraz wypełniane są odpowiednie dokumenty.
O terminie odbioru nieletniego należy poinformować Ośrodek z dokładnością do 3 godzin.


Szkoła, podręczniki, pomoce naukowe
W Ośrodku funkcjonuje V do VIII klasa Szkoły Podstawowej oraz I i II klasa Liceum Ogólnokształcącego. Uczniowie w VIII klasie Szkoły Podstawowej zdają egzamin ósmoklasisty. Szkoła znajduje się na parterze w tym samym budynku co grupy wychowawcze. Zajęcia odbywają się w systemie dwuzmianowym od poniedziałku do piątku. Uczniowie mają do dyspozycji sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny oraz podręczniki, salę komputerową, salę ćwiczeń, bibliotekę oraz kompleks boisk sportowych na zewnątrz budynku. Ośrodek sam zakupuje stosowne podręczniki i ćwiczeniówki.


Grupy wychowawcze, wyposażenie, organizacja
W Ośrodku funkcjonują cztery grupy wychowawcze po maksymalnie 12 wychowanków. Każdą grupą opiekuje się 3-4 wychowawców. Każda grupa ma do dyspozycji: trzy czteroosobowe sypialnie; świetlicę z telewizorem LCD, telewizją naziemną; depozytem ubrań; aneksem kuchennym; węzłem sanitarnym; pralnią z suszarnią i stanowiskiem komputerowym. Ponadto do dyspozycji jest sala ćwiczeń, sala komputerowa, izolacyjna izba chorych, biblioteka i sala terapii zajęciowej. Na zewnątrz znajdują się tartanowe boisko do piłki siatkowej i koszykówki oraz trawiaste do piłki nożnej.
Grupę wychowawczą stanowią uczniowie z jednej klasy. Organizację życia w grupie reguluje plan dnia a organizuje wychowawca.


Wychowawca prowadzący, pedagog, psycholog, wychowawca klasy, dyrekcja
Podczas pobytu nieletniego w Ośrodku bezpośrednią opiekę sprawuje wychowawca prowadzący, który odpowiedzialny jest za wszystkie sprawy i kontakty z rodzicami lub opiekunami prawnymi. Dodatkowo nieletnim opiekują się wychowawcy danej grupy wychowawczej oraz pozostali wychowawcy i nauczyciele. Wychowanek może skorzystać z pomocy pedagoga i psychologa, a problemy szkolne może omówić z wychowawcą klasy. Kolejnymi osobami w kontaktach są: kierownik ds. opiekuńczo-wychowawczych i Dyrektor Ośrodka.
Na terenie Ośrodka funkcjonuje Samorząd Wychowanków (SW), który raz w miesiącu spotyka się z dyrekcją Ośrodka w celu omówienia problemów oraz nowych propozycji i zmian. SW reprezentuje całą społeczność wychowanków.


Koła zainteresowań, imprezy, konkursy
W Ośrodku funkcjonuje ponad 10 różnych kół zainteresowań dla nieletnich prowadzonych przez wychowawców na terenie Ośrodka lub poza nim np. koło wolontariatu, kulinarne, filmoterapii, ogrodnicze, turystyki pieszej, sportowe, rowerowe, multimedialne, fotograficzne, artystyczne i inne.
W ramach organizacji roku szkolnego odbywają się apele okolicznościowe i imprezy sportowe, artystyczne i kulturalne. W Ośrodku organizowane są konkursy plastyczne, wiedzy i sportowe. Udział w kołach zainteresowań, imprezach i konkursach jest dobrowolny.


Wyrażanie zgód
W celu zapewnienia pełnej i sprawnej opieki nad nieletnim Ośrodek wymaga wyrażenia zgody od rodziców lub opiekunów prawnych na:
1. udział w wybranych lekcjach i zajęciach,
2. udział w imprezach i wycieczkach*,
3. podawanie leków, badania i konsultacje medyczne oraz hospitalizację,
4. publikację wizerunku nieletniego**.
* Wyrażenie zgody nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów.
** Oznacza zgodę na wykonanie zdjęcia z widoczną twarzą nieletniego i prezentację zdjęcia: w budynku Ośrodka, na stronie internetowej Ośrodka (www.mowrembow.edu.pl), w gazetce szkolnej Ośrodka i na stronie internetowej organu prowadzącego (www.powiat.kielce.pl).


Ubezpieczenie NNW i zdrowotne w NFZ
Wszyscy wychowankowie są ubezpieczeni przez Ośrodek od NNW. Dodatkowo Ośrodek opłaca ubezpieczenie zdrowotne tym wychowankom, którzy nie są ubezpieczeni np. w POW, w zakładach pracy rodziców itp. Ubezpieczenie dokonywane jest na podstawie stosownego oświadczenia.


Ocena z zachowania, przywileje i obowiązki
Po przybyciu nowego wychowanka do Ośrodka otrzymuje on poprawną ocenę z zachowania. Raz w miesiącu zbiera się Zespół Wychowawczy ds. miesięcznej oceny z zachowania. W skład zespołu wchodzą wszyscy wychowawcy, wychowawcy klas, pedagog, psycholog oraz dyrekcja. Zespół wspólnie zatwierdza ocenę z zachowania nieletniego zaproponowaną przez wychowawcę prowadzącego w porozumieniu z wychowawcą klasy. Każda ocena jest uzasadniana i przekazywana wychowankom podczas apelu. Ocena z zachowania ma wpływ na katalog przywilejów. Szczegóły zawiera Regulamin Wewnętrzny. Za szczególne osiągnięcia wychowanek może otrzymać wniosek o nagrodzenie i np. może mu zostać podniesiona ocena z zachowania, jak i za naruszenie Regulaminu Wewnętrznego może otrzymać wniosek o zastosowanie środka dyscyplinarnego np. obniżenie oceny z zachowania.


Opieka zdrowotna, psychiatra, poradnie i terapie
Wszyscy wychowankowie objęci są opieką zdrowotną w ramach NFZ. W razie potrzeby wychowankowie korzystają z Ośrodka Zdrowia w Rakowie. Koszty leczenia chorób przewlekłych oraz sprzęt specjalistyczny pokrywa rodzic, opiekun prawny lub POW.
Każdy wychowanek konsultowany jest z lekarzem psychiatrą. Koszty leków pokrywa Ośrodek lub POW.
Wszyscy wychowankowie muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niedostosowanie społeczne. Takie orzeczenie wydawane jest przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Sprawą posiadania orzeczenia zajmuje się Ośrodek.
W miarę możliwości czasowych i finansowych Ośrodka wychowankowie mogą uczestniczyć w zaleconych przez specjalistów terapiach.
Na terenie Ośrodka prowadzony jest Trening Zastępowania Agresji ART, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i zajęcia z logopedą.


Strona internetowa ośrodka - www.mowrembow.edu.pl
Na stronie internetowej w dziale INFORMACJE można znaleźć wszystkie niezbędne dane związane z działalnością Ośrodka. W dziale AKTUALNOŚCI zamieszczamy informacje o bieżącej działalności Ośrodka wraz z dokumentacją zdjęciową np. imprezy, wyjazdy, zawody, koła zainteresowań itp. Opis szkoły, plan lekcji, podręczniki, wyposażenie i działalność znajdziemy w dziale SZKOŁA. Natomiast organizacje grup wychowawczych, koła zainteresowań i życie społeczne w Ośrodku opisane jest w dziale GRUPY WYCHOWAWCZE. Zdjęcia Ośrodka z zewnątrz i wewnątrz oraz wybranych imprez znajdują się w dziale GALERIA ZDJĘĆ. Zawartość tej ulotki znajduje się w części pn. DLA RODZICÓW.


WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY

Czytanie poszerza doświadczenia językowe dziecka, rozwija słownictwo, uczy wyrażać myśli i rozumieć sposoby mówienia innych ludzi. Im bogatszy język, tym sprawniejsze wyrażanie własnego zdania, lepsza umiejętność werbalizowania uczuć i potrzeb. Czytanie kształtuje umiejętność samodzielnego myślenia i formułowania myśli – kompetencje niezbędne do właściwego funkcjonowania społecznego.

Czytanie książek to jeden z najlepszych sposobów relaksu. Samodzielne czytanie wymaga od dziecka podjęcia wysiłku oraz wytrwania w nim dla osiągnięcia celu (przeczytania książki do końca). Nauka samodzielnego czytania jest częścią mądrego wychowania, polegającego między innymi na stworzeniu klimatu, w którym nie wszystko musi być szybko, natychmiast. Kształtuje postawę cierpliwości, skupienia i refleksji nad tym, co się robi.

Po co nam czytanie? Bez umiejętności czytania nie jest możliwe funkcjonowanie we współczesnym świecie. Dzięki niemu dziecko zdobywa i uzupełnia wiadomości. Czytanie, pisanie należą do podstawowych warunków koniecznych do bycia aktywnym członkiem społeczeństwa. Czytanie i pisanie są także umiejętnościami nieodzownymi do korzystania z nowych systemów komunikacyjnych. Łatwiej jest wyrobić w dziecku chęć czytania, jeżeli czytanie będzie dla niego przeżyciem dostosowanym do jego możliwości i przyjemności.

Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności zaspokaja wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, jest jedną z najskuteczniejszych strategii wychowania. Dziecko, któremu czyta się codziennie czuje się ważne i kochane. Buduje to jego mocne poczucie własnej wartości – wewnętrzną siłę i wiarę w siebie. Codzienne głośne czytanie buduje mocną więź między rodzicem i dzieckiem. Dzieci, którym się czyta będą używały bogatego i pięknego języka, posiądą umiejętności ciekawej konwersacji, łatwość publicznego wypowiadania się w sposób jasny, logiczny i obrazowy, czyli wartości bardzo ważne w życiu społecznym.

Zalety książki:

1. Książka pomaga nam rozwijać język i słownictwo. Uczy nas wyrażać myśli i rozumieć innych.
2. Książka rozwija myślenie. Dostarcza nam pojęć myślowych i nowych idei, rozszerza naszą świadomość i nasz świat.
3. Książka pobudza fantazję, uczy budować obrazy w wyobraźni.
4. Książka dostarcza nam wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie, technice, historii, o tym wszystkim, o czym chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej.
5. Książka rozwija nasze uczucia i zdolność do empatii. Wyrabia w nas umiejętność wczucia się w czyjąś sytuację.
6. Książka dodaje sił i zapału. Dostarcza nam rozrywki i emocji. Może rozśmieszyć lub zasmucić. Może pocieszyć i wskazać nowe możliwości.
7. Książka może stawiać pytania, które angażują i pobudzają do dalszych przemyśleń.
8. Książka uczy nas etyki. Skłania do namysłu nad tym, co słuszne, a co nie, co dobre, a co złe.
9. Książka pomaga nam zrozumieć siebie. Odkrycie, że są inni, którzy myślą jak my, że mamy prawo do swoich odczuć i reakcji, umacnia nasze poczucie własnej wartości.
10. Książka pomaga nam zrozumieć innych.
11. Dobra książka dla dzieci, którą można czytać na głos, przynosi radość dzieciom i dorosłym.

Opracowano na podstawie publikacji:
1. „ Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży” - Dr Dorota Grabowska
2. „ Zbadaj swoje dziecko” - dr Miriam Stoppard.